Barion Pixel v
Košík
Produkty
Ponuka
Prístroje & spotrebný materiál
Hlavná stránka
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Vítame Vás na webovej stránke prevádzkovanou spoločnosťou Webmaxx Slovakia s.r.o. (ďalej len: Sprostredkovateľ). Súčasné Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len: VOP) obsahujú používateľské podmienky pre dostupné služby na webovej stránke (ďalej len: Webová stránka) www.webmaxx.sk.
Súčasné VOP platia výhradne len pre tie podniky, firmy (právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelov), ktoré konajú a objednávajú v prospech profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo z obchodnej činnosti. Sprostredkovateľ neposkytuje svoje služby pre nepodnikateľov , spotrebiteľov (súkromné osoby) a na Webovej stránke je nákup povolený len pre podniky a firmy (právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia).

Prosíme Vás, pokiaľ žiadate byť Používateľom alebo aktívnym používateľom Webovej stránky, aby ste pozoruhodne prečítali Všeobecné obchodné podmienky a poskytnuté služby Webovej stránky využívajte výlučne len v tom prípade, ak súhlasíte so všetkými zahrnutými bodmi a spomínané body Vás doslovne definujú. 

Podmienky používania osobných údajov používateľa sú zahrnuté v sekcií Spravovanie údajov, ktoré sú dostupné priamo z hlavnej stránky alebo z odkazu [http://www.webmaxx.sk/spravovanie-udajov].

Pre technické informácie ohladom používania webovej stránky, ktoré nie sú zahrnuté do VOP, sú smerodajné informácie dostupné na Webovej stránke. 

Jazyk zmluvy je slovenský. 

Zmluva sa nepokladá za písomnú dohodu, Sprostredkovateľ ich neodkladá takže dodatočne nie sú dostupné a zobraziteľné.  
Sprostredkovateľ sa neriadi žiadnymi ustanoveniami žiadneho etického kódexu.
Používateľ si s používaním Webovej stránky uvedomuje a súhlasí s dole uvedenými:

 

1. Sprostredkovateľ

Názov firmy: Webmaxx Slovakia s.r.o.
Sídlo: 943 01 Štúrovo, Družstevný rad 958/10.
Telefónne číslo:  +421 (0) 22 102 59 66; +421 (0) 902 500 377
E-mail: info@webmaxx.sk
IČO: 48 076 571
DIČ: 2120041792
IČ DPH: SK2120041792
Poskytovateľ webhostingu: Webmaxx Stúdió Kft. (H-2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.; info@webmaxx.hu)

 

2. Používateľské podmienky

2.1. Zodpovednosť
Používateľ používa Webovú stránku len na vlastnú zodpovednosť a súhlasí s tým, že Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za vyskytnuté a úmyselne spôsobované finančné a nefinančné škody počas používania, ďalej života a fyzickej bezpečnosti ohrozujúce, zdraviu škodlivých činov navyše porušenia zmluvy. 

Sprostredkovateľ vylúči všetku zodpovednosť za správanie Používateľov Webovej stránky. Používateľ sa musí postarať o to, aby počas používania Webovej stránky nepoškodil práva tretej osoby a neporušil právne predpisy, priamym ani nepriamym spôsobom. Používateľ nesie celkovú a výlučnú zodpovednosť za svoje správanie, Sprostredkovateľ v takom prípade v plnej miere spolupracuje s vyšetrujúcimi orgánmi pre odhalenie porušenia práv.
 
Počas používania Webovej stránky sprístupnený obsah pre Používateľov je Sprostredkovateľ oprávnený ale nie povinný kontrolovať, ohľadom uverejneného obsahu je Sprostredkovateľ oprávnený ale nie povinný hladať známky nezákonnej činnosti.
Stránky poskytnutých služieb môžu obsahovať kontaktné body (odkazy), ktoré presmerujú na stránky iných sprostredkovateľov. Pre postupy ochrany osobných údajov a ďalších činov týchto sprostredkovateľov Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť. 
Vzhľadom na globálny charakter Internetu Používateľ súhlasí s tým, že počas používania Webovej stránky je povinný konať v súlade príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. Ak akákoľvek činnosť prepojená s používaním Webovej stránky je nepovolená podľa právnych predpisov štátu Používateľa, za používanie nesie zodpovednosť výlučne len Používateľ.
Ak Používateľ všimne neadekvátny obsah je povinný to bezodkladne oznámiť Sprostredkovateľovi. Ak Sprostredkovateľ počas konania v dobrej viere zistí, že oznámenie je opodstatnené je oprávnený informáciu bezodkladne odstrániť alebo modifikovať dotyčný obsah.
 
Dohoda vzniknutá súčasným VOP medzi Sprostredkovateľom a Používateľom zaniká ak Používateľ odstráni registráciu alebo ak Sprostredkovateľ odstráni registráciu Používateľa.
 
2.2 Autorské práva

Celok Webovej stránky, jeho grafické prvky, texty a technické riešenia, ďalej Prvky služieb sú chránené autorskými právami alebo ďalším právnym predpisom týkajúceho sa duševného vlastníctva (predovšetkým ochrannou známkou). Sprostredkovateľ je podľa autorského práva oprávnenou osobou alebo oprávneným používateľom Webovej stránky a zobrazeného obsahu dostupných poskytnutých služieb: každého autorského dielu a iných duševných tvorieb (vrátane okrem iných niekoľko grafík a ďalších materiálov, nasledovne aj usporiadanie, zostavenie, použité softvérové a iné riešenia, nápady a realizáciu). 
Uloženie alebo kopírovanie obsahu Webovej stránky alebo jeho časti na fyzický alebo iný nosič na súkromné účely je povolený, ak na to Sprostredkovateľ dá vopred písomný súhlas. Okrem používania na súkromné účely – napríklad skladovanie v databáze, preposielanie, zverejnenie alebo umožnenie stiahnutia, distribuovania – je možné výlučne len s vopred napísaným písomným súhlasom od Sprostredkovateľa.
 
Súčasné VOP navyše výslovne určených práv registrácie, používaniu webovej stránky a zároveň ani zriadenia VOP neoprávňuje Používateľa na používanie, zúžitkovanie so zárobkovým účelom obchodné mená a ochranné značky vyskytujúce sa na Webovej stránke. Zobrazenie počas zamýšlaného používania Webovej stránky a k tomu patriace dočasné replikácie, ďalej okrem vyhotovenia kópie na súkromné účely tohto duševného vlastníctva bez predchádzajúceho písomného súhlasu Sprostredkovateľa sa v žiadnom formáte nemôžu používať ani zúžitkovať so zárobkovým účeľom.
Sprostredkovateľ  vyhradzuje všetky práva na elementy svojich služieb, zvlášť na názov doménu www.webmaxx.sk a na súvisiace poddomény, takisto všetkých ďalších doménových názvov, podtsránok a webových reklamných plôch obsadených Sprostredkovateľom. Sú zakázené všetky také aktivity, ktoré smerujú k vytvoreniu zoznamu, usporiadaniu, archivácie a neoprávneného vniknutiu (hack) do databázy, dešifrovaniu zdrojového kódu, výnimku tvorí ak Sprostredkovateľ dá zvlášť povolenie.
 
Ak nie je zvlášť dohodnuté alebo bez využívania služby za takýto účel je zakázené modifikovať, kopírovať, vložiť nové údaje alebo prepísať existujúce údaje na povrchu databázy Sprostredkovateľa, ktorý poskytuje Sprostredkovateľ alebo sa vyskytne zaobchádzaním vyhľadávača.

3. Nákup cez Webovú stránku

3.1. Registrácia

Objednávanie nie je viazané k registrácií, je možnosť aby Používateľ zaslal objednávku bez registrácie - „Nakúpiť ako hosť”. Na Webovej stránke sa nachádzajú dokumenty vyhotovené Sprostredkovateľom, ku ktorým majú prístup len registrovaní Používatelia (napr.: návod na programovanie prístrojov, príručka pre zavedenie do prevádzky).
Používateľ sa môže zaregistrovať na Webovej stránke v hlavičke Webovej stránky sa nachádza tlačidlo „Prihlásenie” a v rámci toho po kliknutí na „Ešte nemáte registráciu?”s rozumiteľným vyplnením registračného formulára to môže vykonať.  Na registračnom povrchu je potrebné zadať ďalšie údaje pre Sprostredkovateľa:
Typ partnera
Názov spoločnosti
IČO
DIČ
IČ DPH
Štát sídla
Kontaktná osoba
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Heslo
Používateľ takisto na tomto povrchu má možnosť sa prihlásiť k odberu noviniek Sprostredkovateľa s označením príslušného štvorca.
O úspešnosti registrácie Sprostredkovateľ informuje Používateľa cez e-mail, v ktorom pomocou sumarizačného hárku je možnosť prezrieť si údaje zadané pri registrácií.
Používateľ je oprávnený svoju registráciu odstrániť a poslaním správy na odkaz info@webmaxx.sk. Po prijatí správy je Sprostredkovateľ povinný sa bezodkladne postarať o odstránení registrácie. Používateľské údaje Používateľa sa ihneď odstránia zo systému po odstránení registácie Používateľa; netýka sa to zachovania údajov a dokumentov viazaných už na podané objednávky, a neznamená to odstránenie týchto údajov. Po odstránení údajov nie je možnosť na obnovenie údajov.
Za utajenie Používateľských prístupných údajov (obzvlášť heslo) zodpovedá výlučne len Používateľ. Ak Používateľ si uvedomí, že k heslu zadaného počas registrácie sa dostala neoprávnená tretia osoba, je povinný bezodkladne si zmeniť heslo, a ak je predpokladateľné, že tretia osoba akýmkoľvek spôsobom zneužila heslo je povinný súčasne informovať Sprostredkovateľa. 
Používateľ sa zaväzuje, že počas registrácie zadané osobné údaje podľa potreby bude aktualizovať v prospech toho aby boli aktuálne, úplné a zodpovedali realite.

3.2. Objednávanie

Používateľ na Webovej stránke medzi objednávateľných produktoch, usporiadaných do kategórií vie prehliadať pomocou tlačidiel menu v hlavičke Webovej stránky a tu môže vybrať produkt, ktorý si žiada objednať. 
Používateľ má možnosť na vyhladávanie produktu podľa mena alebo typu, ktorý si žiada kúpiť prostredníctvom vyhľadávacej položky, ktorá sa nachádza na Webovej stránke v pravom, hornom kúte "Hľadaný výraz". Ak na Webovej stránke produkty ponúknuté na predaj vyhovejú vyhladávaniu Používateľa, tak systém ich zobrazí. Výsledky vyhladávania sa zobrazia takisto ako v prípade tlačidiel v menu. Je takisto možnosť na listovanie medzi stranami a pozrieť si podrobné vlastnosti produktov. 
Používateľ o produktu, ktorý si žiada objednať, o podrobnej charakteristike, cene a ďalších zvoliteľných vlastnostiach sa vie informovať kliknutím na meno alebo obrázok produktu.

Používateľ na povrchu, ktorý poskytuje charakteristiku produktu, kliknutím na (tam sa nachádzajúce) tlačidlo „Vložiť do košíka” môže vybrať produkt, ktorý si žiada objednať a vložiť do virtuálneho košíka, a na tom istom povrchu vie zadať množstvo produktu zapísaním presnej hodnoty.
Obsah košíka (vybraný produkt) Používateľ môže pozrieť a prekontrolovať kliknutím na ikonku "Košík" nachádzajúci sa na lavej strane Webovej stránky. Po kliknutí na ikonku "Košík" Webová stránka presmeruje Používateľa na povrch Košíka.
Na povrchu „Košík” si Používateľ môže podrobne pozrieť a prekontrolovať zoznam produktov vložených do košíka, ich cenu bez DPH a s DPH, množstvo žiadaných produktov, ktoré objednáva, ako aj na konci sumárnej tabuľky konečnú sumu objednávky.
Na tomto povrchu ešte Používateľ vie kedykoľvek vykonať zmenu v obsahu košíka, alebo má možnosť na vymazanie produktu z košíka kliknutím na červené „X” tlačidlo, pritom aj pri množstve produktu (počet kusov) vie vykonať zmenu v stľpci „Množstvo” použitím tlačidiel +; -. 
Používateľ má možnosť na celkové vyprázdnenie košíka, kliknutím na tlačidlo „Vyprázdniť košík” nachádzujúci sa na konci sumarizačnej tabuľky. Kliknutím na tlačidlo „Pokračovanie v objednávaní” Webová stránka presmeruje Používateľa späť k produktom, kde môže Používateľ pokračovať v prehliadaní medzi produktami Webovej stránky. 
Kliknutím na tlačidlo „Platba” Používateľ môže pokračovať v objednávaní na Webovej stránke.
Ak Používateľ pred prehliadaním Webovej stránky a pred vložením produktov do košíka, na Webovej stránke sa ešte nezaregistroval alebo sa nenahlásil, tak na objavujúcom povrchu môže  Používateľ zvoliť
ak už je registrovaný používateľ Webovej stránky tak sa prihlási na stránku cez položku „Prihlásenie pre našich partnerov” zadaním prihlasovacích údajov alebo v položke „Pre nových záujemcov” po kliknutí na tam sa nachádzajúce tlačidlo "Nakupujem ako hosť" môže pokračovať v objednávaní bez registrácie, pritom kliknutím na tlačidlo „Registrácia” sa môže zaregistrovať na Webovú stránku v súlade s bodom 3.1. súčasného VOP.
Výhoda registrácie na Webovej stránke, že Používateľ vie rýchlejšie odovzdať svoju objednávku a ľahko ju nasledovať. Ak Používateľ sa už zaregistroval na Webovej stránke, ale zabudol svoje heslo, má možnosť využiť pomoc Pripomenutie hesla.
Pre Používateľa na objavujúcom povrchu, okrem registrovaného Používateľa – musí zadať fakturačné údaje na povrchu „Fakturačné údaje”, ďalej musí vybrať žiadaný spôsob platby potom na povrchu „Zhrnutie” pozrieť na jednej sumarizačnej obrazovke, že aké produkty vložil do svôjho košíka a konečnú sumu objednávky spolu s dopravou, ktorá sa musí zaplatiť.
Dôležité je, aby k pokračovaniu v objednávke Používateľ označil na tomto povrchu sa nachádzajúce príslušné štvorce k súhlasu súčasného VOP a príručku k používaniu údajov.

Na konci stránky sa nachádza tlačidlo „Objednávka” po kliknutí na neho Používateľ definitívne môže poslať svoju objednávku. Sprostredkovateľ o úspešnosti objednávky informuje Používateľa na nasledujúcom povrchu, kde sa nachádza aj číslo objednávky. Podanie objednávky sa vykoná kliknutím na tlačidlo „Objednávka”, čo vytvorí pre Používateľa záväzok na zaplatenie.
Sprostredkovateľ informuje Používateľa, že nakolko sa zmluva neuzatvára so Spotrebiteľom, podľa právnych predpisov nie je povinný k tovaru zabezpečiť návod na použitie v slovenskom/českom jazyku. Sprostredkovateľ prikladá návod na použitie v slovenskom/českom jazyku k tovaru iba v prípade, ak taký návod zabezpečí aj výrobca tovaru.

Sprostredkovateľ informuje Používateľa, že poskytuje telefonickú podporu týkajúcu sa inštalácie prístoja a to do 3 mesiacov po dodaní tovaru v riadnom pracovnom čase (PO-PI: 9-16). Telefoncikú podporu je možné využiť maximálne 2 krát a spolu max. 2 hodiny. Po uplynutí 3 mesačnej lehoty, alebo na iné požadované služby okrem inštalácie, Sprostredkovateľ v každom prípade pošle cenovú ponuku Používateľovi.

3.3. Oprava chybne zadaných údajov

Používateľ v ktoromkoľvek fáze objednávania a až k odoslaniu objednávky pre Sprostredkovateľa, má možnosť na Webovej stránke na opravu chybne zadaných údajov, dokonca aj na vlastnom profile a aj na objednávacom povrchu (napr.: zmazanie produktu z košíka s kliknutím na tlačidlo „x”). Chybne zadaným údajom sa považuje aj napríklad jedno zle zadané množstvo, umiestnenie zlého produktu do košíka, nesprávne zadané objednávkové údaje, atď. (napr.: dodacia adresa). 

3.4. Viazanosť ponuky, potvrdenie

Prijatie ponuky poslanej Používateľom, Sprostredkovateľ bez meškania potvrdí prostredníctvom automatickéhopotvrdzujúceho e-mailu, ktorý obsahuje údaje zadané Používateľom počas objednávky a prípadne pri registrácií (fakturačné a dodacie informácie), ID objednávky, dátum objednávky, zoznam príslušných prvkov ktoré patria k tovaru, množstvo, cenu produktu, poštovné a konečnú sumu k úhrade.

Spomínaný potvrdzujúci e-mail zo strany Sprostredkovateľa sa nepovažuje za akceptáciu ponuky. Ponuku Sprostredkovateľ potrvdí najneskôr do 48 hodín od jej prijatia, po overení skladových zásob, na základe čoho vznikne platná kúpna zmluva medzi Sprostredkovateľom a Používateľom. Používateľ sa oslobodí od záväzkov ponuky, ak do 48 hodín nedostane od Sprostredkovateľa potvrdzujúci e-mail na odoslanú objednávku.

Ak Používateľ už odoslal objednávku pre Sprostredkovateľa a objaví chybu v potvrdzujúcom e-maile v súvislosti s údajmi, to musí nahlásiť Sprostredkovateľovi do 1 dní, s cieľom vyhnúť sa splňeniam nežiadaných objednávok. 

Objednávka sa považuje za elektronickú zmluvu, čo upravujú zákony v oblasti elektronického obchodu, ďalej ostatné otázky ohľadne jednotlivých služieb informačných spoločností.

Vzhladom na to, že Sprostredkovateľ poskytuje svoje služby výlučne len pre firemných zákazníkov, a zmluva uzavretá elektronickou formou nepatrí pod účinnosť nariadenia o podrobných predpisoch zmluvy medzi spotrebiteľov a podnikov, z čoho vyplýva, že Používateľ nemá nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od objednávania a prevzatia tovaru, ďalej nemá nárok na výmenu tovaru do 3 dní od jeho zakúpenia. Odstúpenie v tomto prípade je porušenie zmluvy, alebo je možné odstúpenie, vypovedanie od zmluvy ak strany vopred stanovali práva na základe Občianskeho zákonníka. Zákony OZ vzťahujúce sa na nesprávne plnenie môžu byť uplatniteľné na odstúpenie na miesto ustanoveniam v spotrebiteľskom práve, ak v dôsledku porušenia zmluvy vznikol nárok na plnenie zmluvy, môže odstúpiť od zmluvy, alebo ak situáciu pred uzatváraním zmluvy nie je môžné odnoviť, môze vypovedať, ak zákon to neustanoví inak. 

Používateľ prijme, že ak objedná tovar vo výške 150 € bez DPH alebo nad, čo nenachádza skladom a Spotrebiteľ daný produkt zaobstará, alebo vyrobí výslovne len pre požiadavku Používateľa, ale Používateľ zruší objednávku počas obdobia obstarávania, alebo neprevzie objedn§vku odo 10 dňa prijatia oznámenia, a/alebo nereaguje na oznámenie Spotrebiteľa, tak Spotrebiteľ získa oprávnenie na 50% z kúpnej ceny daného produktu.

Z práva na odstúpenie od zmluvy sa vyplýva, že po riadnej splnení zmluvy už sa nesmie vykonávať, nakolko plnenie ukončí zmluvu. Je možné ale odstúpiť od zmluvy, ak plnenie sa začalo, ale ešte sa neukončil.

3.5. Platba

Možnosti platby: hotovosť, dobierka, bankový prevod, platba bankovou kartou
Online platby bankovou kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Údaje o bankovej karte sa obchodníkovi nedostanú. Spoločnosť Barion Payment Zrt. má číslo licencie: H-EN-I-1064/2013.
Viac o dostupných spôsoboch platby sa Používateľ môže dozvedieť v položke ponuky Dodacie a platobné podmienky na Webovej stránke. Informácie nachádzajúce sa v položke menu Dodacie a platobné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

3.6. Faktúra

Sprostredkovateľ pri dodaní objednaných produktov alebo vopred pre Používateľa, ako potvrdenie o zaplatenia, spolu s produktom podá vytlačenú faktúru.

3.7. Dodanie

Dodanie objednaných produktov z Webovej stránky vykoná kuriérska služba GLS na adresu, ktorú zadal Používateľ. Sprostredkovateľ a kuriérska služba od pondelku-do piatku, medzi 10:00-17:00 hodinou dodáva objednávky. Ak v tej dobe sa nezdržiavate na zadanej adrese, ako dodaciu adresu je účelnejšie zadať takú dodaciu adresu, kde počas dodacej dobe Používateľ istotne vie prevziať objednaný produkt.
O aktuálnej polohe zásielky Sprostredkovateľ pošle oznámenie pre Používateľa v e-maile na adresu zadanú pri registrácií.
Ak Používateľ v termíne, ktorý označil kuriérska služba sa nebude zdržiavať na zadanej dodacej adrese a prevzatie balíka sa nepodarí, kuriér zanechá oznámenie na dodacej adrese. S pomocou čísla, ktorý sa nachádza na oznámení, Používateľ má možnosť u kuriérskej službe alebo na hore uvedenom telefónnom čísle zadať novú dodaciu adresu a nový dodací termín prípadne dohodnúť sa na novom termíne. Kuriérska služba navyše jedenkrát sa pokúsi o doručenie objednaných produktov. 
Kuriérska služba sa pokúsi o doručenie tovaru dvakrát v súlade s online alebo telefonických dohovorov, ak aj 2. pokus je neúspešný – z dôvodov zo strany Používateľa -, kuriér produkt pošle naspäť, a Sprostredkovateľ môže zmazať objednávku a tovar ponúkať na predaj.
Produkt po prevzatí od osoby vykonávajúci dodanie a s podpísaním prevzatie dokazujúci dokument sa uskutoční množstevný a kvalitatívne prevzatie produktu, to znamená, že po prevzatí objednávky a odchode kuriéra Sprostredkovateľ už neprijíma nasledovné reklamácie ohľadom množstva a kvality. S podpisom Dodacieho listu sa potvrzduje, že prevzatý balík aj navonok a aj obsahovo vyhovuje objednávke (obsah balíka nie je nedostatočný, balenie alebo produkt je nepoškodený). 
Ak Používateľ všimne poškodenie na produkte alebo na baleniu počas prevzatia, tak o poškodeniach sa musí spísať protokol v prítomnosti osoby vykonávajúci dodanie. Ak pri prevzatí je balenie alebo produkt videteľne poškodený, a poškodenie vzniklo pred prevzatím, tak Sprostredkovateľ bezplatne zabezpečí návrat produktu. Poškodenia všimnuté po prevzatí Sprostredkovateľ neručí.

3.7.1. Poštovné

Výška poštovného súvisí od hodnoty objednávky a presnej dodacej adresy. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke v sekcií "Dodacie a platobné podmienky". Informácie sú dostupné kliknutím SEM. Informáce uvedené v sekcií "Dodacie a platobné podmienky" sú neoddelitelnou súčasťou VOP.

3.7.2. Dodacia lehota

Termín dodania objednávky sa líši podľa typu produktu, Poskytovateľ služby vždy informuje Zákazníka o predpokladanom čase dodania e-mailom. Všeobecná dodacia lehota pre skladové produkty je 1-2 pracovné dni, pre produkty dostupné u výrobcu, 3-5 pracovných dní. V prípade produktov so statusom „Dostupné na objednávku“ záleží na individuálnom potvrdení výrobcu, ktoré sa môže pohybovať od niekoľkých dní až po niekoľko týždňov.
Uvedené dodacie lehoty sa môžu meniť. Určujú sa zo skladových alebo výrobných údajov Poskytovateľa, alebo medzinárodných zásob, a sú informatívne. Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorené alebo nedostatočné plnenie zo strany dodávateľov, výrobcov alebo logistických spoločností, ani za oneskorenia dodávky spôsobené inými dôvodmi.

3.8. Osobný odber

Používateľ môže objednané produkty prevziať aj osobne počas otváracích hodín (PO-PI: 9-16) vo vopred dohodnutom termíne.
O najskoršom možnom termíne prevzatí produktu Sprostredkovateľ informuje Používateľa cez e-mail. Osobný odber je bez ďalších poplatkov.

4. Záruka

4.1. Záruka na tovar

Používateľ v prípade chybného plnenia má právo na uplatnenie nároku záruky na tovar.
V prípade zmluvy uzavretou s osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, oprávnená osoba má právo na uplatnenie záruky na tovar počas platnej 1-ročnej premlčacej lehoty od termínu prevzatia objednávky.
Používateľ – podľa výberu – môže žiadať opravu alebo výmenu, výnimkou je keď splnenie žiadaného nároku je nemožné alebo keď pre Sprostredkovateľa splnenie žiadaného nároku by znamenali neprimerane vysoké náklady. Ak opravu alebo výmenu Používateľ nežiadal a ani nemohol žiadať, tak môže žiadať službu ako primerané dodanie služieb alebo chybu môže opraviť, príležitostne dať opraviť na náklady Sprostredkovateľa alebo – v krajnom prípade – môže odstúpiť od zmluvy. Kvôli nevýznamných chýb nie je možnosť na odstúpenie od zmluvy.
Používateľ z jedného zvoleného práva na záruku tovaru môže prejsť na druhú, ale náklady zmeny musí zniesť, výnimkou je ak zmena bola odvôvodnená alebo ak dôvod dal na to Sprostredkovateľ.
Používateľ je povinný po všimnutí chyby bezodkladne, alebo najneskoršie do dvoch mesiacov odo dňa všimnuti chyby dať vedieť Sprostredkovateľovi. 
Používateľ uplatňuje svoje právo na záruku na tovar priamo u Sprostredkovateľa.
Používateľ môže uplatniť svoje práva vecných nedostatkov z tej istej zmluvy aj vtedy, ak záručná reklamácia už uplynula.
Ak v poruche výrobku prispela aj nedodržiavanie údržbárských povinností Používateľa, tak vyskytnuté náklady z plnení záručných záväzkov musí znášať Používateľ, ak mal k dispozícií informácie týkajúce sa údržby, alebo ak Spotrebiteľ si splniť svoju povinnosť ohľadom povinností.
Spotrebiteľ nie je povinný splniť reklamačné povinnosti Používateľa, ak Používateľ preukázateľne neskladnil, nenamontoval podľa inštrukcií, ak nesprávne používal, údržbárské opecácie nevykonal podľa pokynov pre údržbu, alebo ak produkt utrpela škodu.
Ak Používateľ uplatní záručnú požiadavku vo vzťahu len k časti produktu - z hľadiska uvedeného problému - tak záručná požiadavka na ostatné časti produktu nepovažuje sa za overený.
 
4.2. Záruka

Sprostredkovateľ - vzhľadom na to, že neposkytuje svoje služby pre spotrebiteľov – nemá povinnosť zabezpečiť povinnú záruku pre produkty predávané prostredníctvom neho, nepartí sa do rozsahu o povinnom záruke vzťahujúce sa na tovarov dlhodobej spotreby.

Sprostredkovateľ garantuje len záruku prostredníctvom výrobcu, ktorá záručná zodpovednosť sa vzťahuje iba počas záručnej doby na závady, ktoré výrobca sa zaväzuje. Spotrebiteľ oslobodené od záručnej povinnosti, ak dokáže, že chyba sa vyskytla po splnenia. Záručná požiadavka je vymožiteľná vymožiteľná počas záručnej lehoty. Ak Spotrebiteľ nesplní svoje záručné povinnosti na upozornenie Používateľa - v primeranej lehote - tak záručná požiadavka uvedená v záručnej žiadosti do do troch mesiacov od uplynutia je vymožiteľná aj vtedy, ak záručná lehota už uplynula. Nedodržanie tejto lehoty vedie k strate práva.

Obsah záruky a podmienky uplatnenia určí v každom prípade Výrobca. K produktom, na ktorých sa záruka vzťahuje, Sprostredkovateľ prikladá záručný list. V rámci spolupráce sa Sprostredkovateľ zaväzuje, že prijaté chybné zariadenia v záujme opravy v rámci záruky odošle Výrobcovi a postará sa o opravu alebo výmenu.

O doprave vadného zariadenia sa postará Odberateľ medzi pobočkou Sprostredkovateľa a Odberateľa obojsmerne. Za poškodenia zapríčinené použitím nevhodného balenia Sprostredkovateľ nezodpovedá!

Sprostredkovateľ a Výrobca v rámci záruky najprv určí opravu. V prípade ak nie je možnosť na opravu produktu, vtedy možne byť tovar vymenený.

4.3. Uplatnenie záručných, garančných nárokov
Odberatel môže oznámiť alebo uplatniť záručné, garančné požiadavky prostredníctvom nasledujúcich kontaktov:

Webmaxx Slovakia s.r.o.

+421 22 102 59 66; +421 902 500 377

info@webmaxx.sk

Odberateľ môže oznámiť záručnú požiadavku ak dodaný tovar mal vadu/poruchu v okamihu nákupu. Záručnú požiadavku môže oznámiť aj v prípade, ak sa chyba vyskytla po nákupe tovaru a ak platia Výrobcom stanovené podmienky pre uplatnenie záruky. Pri oznámení požiadavky musí Odberateľ označiť či ide o vadu ktorú mal tovar už aj v okamihu nákupu, alebo sa vada vyskytla počas používania.

Ak Odberateľ oznámi továrenskú vadu, musí preukázať skutočnosť, že vada/porucha bola prítomná pri nákupe.

Továrenskú vadu treba oznámiť Sprostredkovateľovi písomne. Po nahlásení vady bude Sprostredkovateľ kontaktovať Odberateľa.

Sprostredkovateľ vykoná garančnú opravu len s predložením platnej a vyplnenej záručnej listiny, kde je uvedený dátum a sériové číslo produktu, ďalej predložením faktúry, ktorá potvrdzuje kúpu prístroja. Odberateľ, ktorý požaduje garančnú opravu, nemôže mať nevyrovnaný účet voči Sprostredkovateľovi.

O doprave vadného zariadenia sa postará Odberateľ (ak nie je dohodnuté inak osobitnou zmluvou) medzi pobočkou Sprostredkovateľa a Odberateľa obojsmerne. Za poškodenia zapríčinené použitím nevhodného balenia Sprostredkovateľ nezodpovedá!

Sprostredkovateľ informuje Používateľa, že po uplynutí záručnej doby, alebo pri poruchách ktoré sa vyskytli kvôli nesprávnemu použitiu prístroja, náklady na opravu znáša Používateľ. Používateľ si môže objednať opravu na základe cenovej ponuky Sprostredkovateľa.

 

5. Možnosti uplatnenia práv

Používateľ námietky ohľadom produktu alebo činnosti Sprostredkovateľa môže predložiť v písomnej forme na ďalších kontaktoch.
    Webmaxx Slovakia s.r.o.
    Telefónne číslo:  +421 (0) 22 102 59 66; +421 902 500 377
    E-mail: info@webmaxx.sk
Sprostredkovateľ na prijaté písomné stažnosti odpovie do 30 dní. Vybavenie v zmysle súčasnej zmluvy znamená podanie na pošte. 
V prípade odmietnutia sťažností Sprostredkovateľ informuje o dôvodoch odmietnutia Používateľa.

 

6. Jednostranná zmena Všeobecných obchodných podmienok

Sprostredkovateľ je oprávnený súčasné Všeobecné obchodné podmienky pri predbežnom informovaní Používateľov na Webovej stránke, aj jednostranne zmeniť. Zmenené zriadenia nadobudnú účinnosť voči Používateľa od prvého použitia Webovej stránky, tie zriadenia sa aplikujú na objednávky podané po zmene.

 

7. Udržiavanie vlastníckeho práva

Do zaplatenia celkovej kúpnej ceny produkt zostáva majetkom Sprostredkovateľa. Ak produkt pred zaplatením kúpnej ceny sa dostane do vlastníctva Používateľa – z akéhokoľek dôvodu -, tak má zodpovednosť voči Sprostredkovateľa ohľadom všetkých škôd, za ktorých zaplatiť nikoho sa nedá zaviazať. Používateľ len v tom prípade nadobúbne vlastníctvo o produkt a len v tom prípade môže voľne disponovať, ak zaplatil celú kúpnu sumu tovaru Spotrebiteľovi. Je zakázané započítať, zaťažiť, alebo ručiť na akúkoľvek cieľ výhradu vlastníctva dotknutého produktu na iné nároky, totiž Používateľ nemôže odcudziť ani v prípade obchodných účelov, ako ani v iných prípadoch.

Súčasné Všeobecné obchodné podmienky nadobudnú platnosť: 01.04.2023

Naposledy prezerané produkty