Barion Pixel v
Košík
Produkty
Ponuka
Prístroje & spotrebný materiál
Hlavná stránka
Právne ujednanie

Právne ujednanie

Webová stránka ako celok, jej grafické prvky, textové a technické riešenia a prvky služby podliehajú ochrane autorských práv alebo iným právam duševného vlastníctva (teda najmä ochrane ochrannej známky). Webmaxx Slovakia s.r.o. (ďalej len: Poskytovateľ služieb) je držiteľom autorských práv alebo oprávneným používateľom aj všetkého obsahu zobrazovanom pri poskytovaní služieb dostupných prostredníctvom Webovej stránky: akékoľvek autorské dielo alebo iný duševný výtvor (vrátane všetkých grafických a iných materiálov, rozloženia a úprav rozhrania Webovej stránky, použitého softvéru a iných riešení, nápady, realizácie).

Ukladanie alebo tlač obsahu webovej stránky a niektorých jej častí na fyzické alebo iné dátové médium na súkromné použitie s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb je povolené. Použitie nad rámec súkromného použitia – napríklad uloženie v databáze, prenos, publikovanie alebo sťahovanie, komercializácia – je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb.

Vo Všeobecných Obchodných Podmienkach sú výslovne určené práva registrácie, používania webovej stránky. VOP neudeľujú Používateľovi právo na akékoľvek použitie alebo využitie akéhokoľvek obchodného mena alebo ochrannej známky na webovej stránke. Okrem zobrazenia súvisiaceho so zamýšľaným použitím webovej stránky, nevyhnutnej dočasnej reprodukcie a vytvárania kópií na súkromné účely sa tieto duševné diela nesmú používať ani využívať v žiadnej inej forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje všetky práva na všetky prvky svojej služby, najmä názov svojej domény, jej subdomény, všetky ostatné názvy domén obsadené poskytovateľom služby, jeho podstránky, ako aj jeho internetové reklamné plochy. Všetky činnosti zamerané na výpis, organizovanie, archiváciu, hackovanie a spätné inžinierstvo databázy Poskytovateľa služby sú zakázané, pokiaľ Poskytovateľ služby na to neudelí osobitné povolenie.

Obsah webovej stránky Webmaxx Slovakia s.r.o je potrebné chápať v pôvodnom znení, bez zmien. Môže sa stať, že zmeny na webovej stránke budú vykonané nezávisle od vôle a vplyvu Webmaxx Slovakia s.r.o., preto – pokiaľ zákon neustanovuje inak – Webmaxx Slovakia s.r.o nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, spoľahlivosť, aktuálnosť alebo obsah jej webové stránky, súvisiace informácie, dokumentáciu alebo iné písomné materiály dostupné na webovej stránke.

Bez osobitnej dohody alebo používania služby na tento účel je zakázané upravovanie, kopírovanie, vkladanie nových údajov do databázy poskytovateľa služieb alebo prepisovanie existujúcich údajov.

Vlastnosti tovaru distribuovaného Poskytovateľom služby sú podrobne uvedené na informačnej stránke konkrétneho tovaru. Poskytovateľ služby nepreberá zodpovednosť za prípadné nepresnosti v popise, ale samozrejme urobí maximum pre zabezpečenie správnosti údajov. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo revidovať webovú stránku, jej ceny a obsah, prípadne obmedziť alebo odstrániť ich dostupnosť. Spoločnosť nezodpovedá za preklepy na webovej stránke. Webmaxx Slovakia s.r.o. nezaručuje, že prístup na jej webovú stránku bude nepretržitý alebo bezchybný. Zodpovednosť za škody a/alebo straty vyplývajúce z prístupu na webovú stránku, informácií, dokumentácie alebo iných písomných materiálov, ktoré sú tam dostupné, ako aj z ich nepriameho alebo priameho použitia, z nespôsobilosti webovej stránky alebo z nesprávnej prevádzky, nedostatkov alebo nedorozumenia spoločnosť Webmaxx Slovakia s.r.o. zodpovednosť za stratu výslovne vylučuje

Webmaxx Slovakia s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah vytvorený, preposlaný, uložený, sprístupnený alebo zverejnený tretími stranami, s ktorým je webová stránka Webmaxx Slovakia s.r.o. prepojená alebo na ktorý odkazuje.

Naposledy prezerané produkty