Barion Pixel v
Košík
Produkty
Ponuka
Prístroje & spotrebný materiál
Hlavná stránka
Spravovanie údajov

Spravovanie údajov

Spoločnosť Webmaxx Slovakia s.r.o. (ďalej len: Sprostredkovateľ) počas prevádzkovania webovej stránky www.webmaxx.sk (ďalej len: Webová stránka) spravuje údaje návštevníkov Webovej stránky a kupujúcich z Webovej stránky.

V súvislosti so spravovaním údajov Sprostredkovateľ touto cestou informuje Dotyčné osoby o spravovaní osobných údajov a o zásadách a skúsenostiach Sprostredkovateľa ohľadom spravovania údajov, pritom aj o vykonávaní práv a možnostiach Dotyčných osôb.

Dotyčná osoba s používaním Webovej stránky akceptuje stanovenia v Príručke Spravovania údajov a súhlasí so spravovaním údajov podľa dole uvedených.
 

1.Definície

a. Dotyčná osoba: každá fyzická osoba – identifikovateľná podľa špecifických, osobných údajov priamo alebo nepriamo;

b. Osobný údaj: údaje, ktoré sú v súvislosti s dotyčnou osobou – výnimočne meno dotyčnej osoby, idetifikačné číslo, pritom aj jeden alebo viac fyzických, fyziologických, mentálnych, hospodárskych, kulturálnych alebo sociálnych identifikačných poznatkov -, ako aj z údajov odvodených záverov súvislé s dotyčnou osobou;

c. Súhlas: je dobrovoľným a konkrétnym vyjadrením dotyčnej osoby, po riadnom informovaní, s ktorým dáva neomylný súhlas k spravovaniu súvislých údajov s jeho osobou – komplexne alebo len pre jedinečné účely;

d. Námietka: dotyčná osoba, s ktorou namieta voči spravovaniu údajov osobných údajov a s tým žiada zrušenie spravovanie údajov a aj odtsránenie spravovaných údajov;

e. Osoba, ktorá spravuje údaje: tá fyzická alebo právnická osoba, pritom aj organizácia bez právnickej osobnosti, ktorá samostatne alebo spoločne s inými určuje cieľ spravovania údajov, rozhoduje a koná ohľadom spravovania údajov (zároveň aj použitých prístrojov) alebo Spracovateľom overené osoby konajú;

f. Spravovanie údajov: bez ohľadu na aplikovanú metódu vykonané procesy alebo komplex procesov, tak výnimočne zbieranie, prijímanie, zaznamenávanie, usporiadanie, ukladanie, úprava, používanie, dopytovanie, preposielanie, zverejnenie, synchronizovanie alebo spojenie, uzatváranie, odtsránenie a eliminovanie, pritom zabránenie ďalšieho použitia údajov, ďalej vyhotovenie fotiek, nahrávanie hlasu alebo videa, a zaznamenanie fyzických vlastností vhodné pre identifikáciu (napr.: odtlačok prstov alebo dlaní, vzorka DNA, snímka dúhovky);

g. Spracovanie údajov: vykonanie technických úloh súvisiace s procesmi spravovania údajov, nezávisle od metódy a prístroja použité k vykonaniu procesov, a aj od miesta používania, s predpokladom že technické úlohy sa vykonajú na údajoch;

h. Spracovateľ údajov: tá fyzická alebo právnická osoba, pritom aj organizácia bez právnickej osobnosti, ktorá podľa zmluvy uzatvorenou s Osobou, ktorá spravuje údaje – zároveň aj uzatvorenej zmluvy v súlade s právnymi predpismi – vykonáva spravovanie údajov;

i. Preposielanie údajov: urobiť údaj sprístupneným pre konkrétnu tretiu osobu;

j. Zverejnenie: sprístupniť údaj pre každého;

k. Odstránenie údajov: vykonať zmeny na údajoch pre nepoznanie takým spôsobom aby sa následne nedali obnoviť;

l. Blokovanie údajov: údaj označiť s identifikátorom až k ďalšiemu spravovaniu, pre obmedzenie na trvalo alebo na dobu určitú;

m. Eliminovanie údajov: celková fyzická eliminácia fyzického nosiča údajov;

n. Tretia osoba: taká fyzická alebo právnická osoba, pritom aj organizácia bez právnickej osobnosti, ktorá nie je totožná s dotyčnou osobou; s osobou, ktorá spravuje údaje, alebo so spracovateľom údajov.

 

2. Cieľ spravovania údajov

Sprostredkovateľ ukladá a spravuje údaje, ktoré poskytla dotyčná osoba, pridelené k cieľu, výlučne pre vybavenie objednávok, umožnenie fakturácie, pre dodanie produktov, pre následné dokázanie podmienok uzatvorenej zmluvy a ak dotyčná osoba sa prihlási k odberu noviniek, vtedy aj v záujme posielaní noviniek.

Cieľom automatického zaznamenávania údajov je zostavovanie štatistík, vyvíjanie techniky informačného systému.

Sprostredkovateľ poskytnuté osobné údaje nepoužíva a ani nemôže používať na iné cieľe odlišné od hore spomenutých cieľov. Poskytnutie osobných údajov pre Tretiu osobu alebo pre úrady – ak o tom neznie právny predpis – je možné výlučne len s vopred podaným súhlasom Dotyčnej osoby.

V každom takom prípade, ak poskytnuté údaje Sprostredkovateľ chce použiť na cieľe odlišných od vopred určitých cieľov, tak o tom informuje Dotyčnú osobu a k tomu získa vopred konkrétny súhlas, pritom poskytne aj možnosť pre dotyčnú osobu, aby používanie mohol zakázať.

 

3. Právny základ pre spravovanie údajov

Spravovanie údajov Sprostredkovateľom sa vykonáva podľa zákona o ocgrane osobných údajov.

Sprostredkovateľ jemu poskytnuté osobné údaje a ich pravosť neuveruje. Za správnosť údajov zodpovedá výlučne len osoba, ktorá ich poskytovala, Dotyčná osoba, zmluvná strana. Každý Dotyčná osoba s poskytnutím e-mailovej adresy zároveň berie zodpovednosť za to. že zadaná e-mailová adresa výlučne len on/ona bude žiadať služby. Ohľadom na spomenuté preberanie zodpovednosti, po prihlásení s danou e-mailovou adresou a s tým vyskytnutých rôznorodých zodpovedností zodpovedá výlučne len Dotyčná osoba, ktorá poskytla e-mailovú adresu.

 

4. Pomenovanie Sprostredkovateľa; ako osoba, ktorá spravuje údaje

Názov firmy: Webmaxx Slovakia s.r.o.

Sídlo: Družstevný rad 958/10. 943 01 Štúrovo, SR

Telefónne číslo:  +421 (0) 22 102 59 66; +421 902 500 377

E-mailvá adresa: info@webmaxx.sk

IČO: 48 076 571

DIČ: 2120041792

IČ DPH: SK2120041792

 

5. Obdobie spravovania údajov

5.1. Registračné údaje

Spravovanie, počas registrácie povinne zadaných osobných údajov, sa začína s registráciou a trvá až do jeho zmazania.

5.2. Zadané údaje počas prihlásenia sa k odberu noviniek

V prípade odberu noviniek Sprostredkovateľ až dovtedy spravuje údaje zadané Dotyčnou osobou počas prihlásenia k odberu noviniek, kým Dotyčná osoba sa neodhlási od odberu noviniek s kliknutím na tlačidlo Odhlásenie nachádzajúce sa v odbere noviniek alebo ak žiada o odstránenie zo zoznamu prihlásených k odberu noviniek cez e-mail alebo cez poštu. V prípade Odhlásenia Sprostredkovateľ od prijatia žiadosti (cez e-mail, poštou alebo po kliknutí na tlačidlo „Odhlásenie”) nasledujúcich 5 pracovných dní zmaže údaje Dotyčnej osoby zo systému.

5.3. Technické údaje

Zaznamenané údaje systém – výnimka je dátum posledného prihlásenia, ktorý automaticky sa prepíše - ukladá od zaznamenania počítaných 6 mesiacov.

5.4. Hore uvedené ustanovenia sa netýkajú splnenia určených v právnom predpise o záväzkoch zachovania údajov (napr.: v retenčných právnych predpisoch o zachovaní fakturačných dokumentov).

 

6. Okruh spravovaných údajov

6.1. Počas objednávania povinne zadané údaje

K používaniu služieb Webovej stránky, a tak výnimočne k objednávaniu cez Webovú stránku, Dotyčná osoba musí zadať nasledujúce údaje:

Typ partnera
Názov firmy
Štát sídla
Meno kontaktnej osoby
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Heslo

 

6.2. Odber noviniek

V prípade prihlásenia k odberu noviniek Dotyčná osoba e-mailovú adresu a celé meno je povinné zadať pre Sprostredkovateľa.

 

6.3. Technické údaje

Údaje prihlasovacieho počítača Dotyčnej osoby, ktoré sa vygenerujú počas používania služieb a ktoré systém Sprostredkovateľa zaznamená automaticky počas technických procesov. Tieto sú výnimočne dátum a čas prihlásenia, IP adresa počítača Dotyčnej osoby, typ prehliadača, zobrazené a predchádzajúco navštívené adresy webových stránok.

Automaticky zaznamenávateľné údaje, bez vyhlásenia alebo aktu Dotyčnej osoby, pri prihlásení a odhlásení systém automaticky zaznamená. Tieto údaje spolu s ďalšími osobnými používateľkými údajmi – okrem prípadoch stanovených právnymi predpismy – sa nedajú spojiť. Údaje sú prístupné len pre Sprostredkovateľa.

Systém Sprostredkovateľa môže zbierať údaje o aktivite Dotyčnej osoby, ktoré sa nedajú spojiť s údajmi podané počas objednávania, ani s údajmi vyskytujúce sa s používaním iných webových stránok a služieb.

Html kód Sprostredkovateľa môže obsahovať nezávislé, z vonkajšieho serveru prichádzajúce a na vonkajš server ukazujúce odkazy. Sprostredkovateľovia týchto odkazov kvôli priameho spojenia na ich vlastný server sú schopné zbierať používateľské údaje.

Vonkajšie serveri pomáhajú v nezávislom meraní a auditovaní  (Google Analytics) údajov návštevnosti Webovej stránky a iných webových analitických údajov. O spravovanie údajov z merania vedia poskytnúť detailné informácie osoby, ktoré spravujú údaje pre Dotyčnú osobu. Kontakt: www.google.com/analytics/

 

6.4. Cookies

Sprostredkovateľ a vybraný vonkajší Sprostredkovateľia v záujme prispôsobenia služieb na počítači Dotyčnej osoby umiestni a číta balíček súborov, tvz. cookies. Ak prehliadač pošle späť jeden predtým uložený cookie, osoba, ktorá spravuje cookies u Sprostredkovateľa má možnosť spojiť uložené údaje aktuálnej návštevy s údajmi predchádzajúcich návštev, ale len výlučne v súvislosti vlastného obsahu.

V menu väčšine prehliadačov sa nachádza funkcia ’Pomoc’, ktorá poskytuje informácie ohľadom toho aby Dotyčná osoba vo vlastnom prehliadači

môže zakázať cookies, 
ako môže prijať nové cookies, 
ako môže dať príkaz svojmu prehliadači aby nastavil nové cookies, alebo 
ako vypnúť ďalšie cookies.

Ak Dotyčná osoba nechce, aby Google Analytics, s hore uvedeným spôsobom a cieľom merala údaje, má inštalovať do prehliadača tento blokovací doplnok.

Webová stránka používa sledovací kód Google Adwords remarketing. Základ toho je, že návštevníci stránky po následnom návšteve webových stránok patriacich do sieti Google Display, môžeme vyhladať s remarketing reklamami. Remarketing kód používa cookies, k označovaniu návštevníkov. Používatelia Webovej stránky môžu tieto cookies zakázať, ak vyhľadajú riadenie Google reklamných nastavení a nasledujú tam sa nachádzajúce pokyny. Nasledovne pre nich sa nebudú zobrazovať pripôsobené ponuky od Sprostredkovateľa.

 

7. Okruh osôb poznávajúc údaje, preposielanie údajov, spracovanie údajov 

Údaje prvotne Sprostredkovateľ a vnútorné kolegovia Sprostredkovateľa sú oprávnený spoznať, ale tie nezverejňujú, a pre tretiu osobu nepodávajú.

Sprostredkovateľ pre prevádzkovanie Webovej stránky, plnenie objednávok, dodanie a vysporiadanie účtov môže využiť spracovateľa údajov (napr.: správca systému, kuriérska spoločnosť, účtovník). Sprostredkovateľ za spracovateľskú činnosť takých vonkajších účinkujúcich nie je zodpovedný.

 

Pomenovanie spracovateľov:

Meno: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

E-mailová adresa: obchod@gls-slovakia.sk

Činnosť firmy: kuriérska služba

 

Poskytovateľ webhostingu:

Meno: Webmaxx Stúdió Kft.

Sídlo: Maďarsko, 2500 Esztergom, III. Béla király utca 2.

E-mailová adresa: info@webmaxx.hu

 

Okrem hore spomenutých môže prebiehať preposielanie osobných údajov Dotyčnej osoby výlučne v právnych predpisoch určených prípadoch, a podľa súhlasu Používateľa.

 

8. Užívateľské práva a možnosti uplatnenia práv

8.1. Právo na informácie

Používateľ je oprávnený kedykoľvek žiadať informácie o osobných údajoch spravovaných Sprostredkovateľom, súvislých s Používateľom.

Sprostredkovateľ na žiadosť Dotyčnej osoby poskytne informácie ohľadom údajov súvislých s Sprostredkovateľom, o údajoch spravovanými Sprostredkovateľom a o cieľe, právneho základu, obdobiu spravovania údajov, ďalej o tom, že aké osoby a s akým cieľom dostávajú alebo dostávali údaje Dotyčnej osoby. Sprostredkovateľ od predloženia žiadosti do 30 dní písomne poskytne žiadané informácie.

Dotyčná osoba ohľadom každej otázky, súvislými so spravovaním údajov, pritom aj s pripomienkami sa môže obrátiť ku každému kolegu Sprostredkovateľa cez dole uvedenými kontaktmi.

 

8.2. Dotyčná osoba môže žiadať odstránenie, korekciu, blokovanie údajov

Dotyčná osoba je kedykoľvek oprávnená žiadať o korekciu alebo o odstránenie chybne zaznamenaných údajov na ktoromkoľvek dole uvedenom kontakte. Sprostredkovateľ do 5 pracovných dní od prijatia žiadosti odstráni údaje, v tom prípade nebude možnosť na obnovenie údajov. Odstránenie sa nevzťahuje na potrebné spravovanie údajov podľa právneho predpisu (napr. retenčný právny predpis), tie Sprostredkovateľ uschová na potrebné obdobie.

Dotyčná osoba ďalej môže žiadať zablokovanie údajov. Sprostredkovateľ zablokuje osobné údaje, ak to žiada Dotyčná osoba alebo ak podľa informáciám, ktoré sú k dispozícií sa dá predpokladať, že odstránenie by poškodil právne záujmy Dotyčnej osoby. Takto zablokovaný osobný údaj je spravovateľný výlučne len dovtedy, kým existuje cieľ spravovania údaju, ktorý vylúčil odstránenie osobného údaju.

O korekcie, o zablokovaní a o odstránení je potrebné informovať Dotyčnú osobu, nasledovne tých, ktorým boli preposlané údaje z cieľu spravovania údajov. Informovanie môže byť vynechané, ak to s ohľadom na cieľ spravovania údajov neporušuje právne záujmy Používateľa.

Ak osoba, ktorá spravuje údaje nesplní žiadosť Dotyčnej osoby ohľadom korekcie, zablokovania alebo odstránenia, tak od prijatia žiadosti do 30 dní písomne oznámi vecné a právne dôvody odmietnutia žiadosti korekcie, zablokovania alebo odstránenia.

 

8.3. Dotyčná osoba môže namietať voči spravovania svojich osobných údajov

Dotyčná osoba môže namietať voči spravovania svojich osobných údajov. Sprostredkovateľ od podania žiadosti námietky čo v najkratšom časovom úseku, ale najneskôr do 15 dní preskúma, urobí rozhodnutie ohľadom otázky opodstatnenia a rozhodnutí informuje žiadateľa písomne.

 

Dotyčná osoba svoje práva môže uplatniť na dole uvedených kontaktoch:

Názov firmy: Webmaxx Slovakia s.r.o.

Sídlo: Slovensko, Družstevný rad 958/10. 943 01 Štúrovo, SR

Telefónne číslo:  +421 (0) 22 102 59 66; +421 902 500 377

E-mailvá adresa: info@webmaxx.sk

 

Ak Dotyčná osoba pre používanie služby, počas registrácie zadala údaje tretej osoby alebo počas používania Webovej stránky spôsobila akúkoľvek škodu, Sprostredkovateľ je oprávnený na uplatnenie odškodnenia vočí Dotyčnej osoby. Sprostredkovateľ v takom prípade všetko možné poskytne pre vyšetrujúcich orgánov zistiť totožnosť páchateľa.

 

9. Používanie e-mailových adries

Sprostredkovateľ venuje veľkú pozornosť zákonnosti používania spravovaných eletronických e-mailových adries, a tak tie používa len spôsobom podľa dole uvedených na odosielanie e-mailov (informačných alebo inzercujúcich).

Spravovanie e-mailových adries v prvom rade poslúži na identifikovanie Dotyčnej osoby, pre splnenie objednávky, počas používania služieb pre udržiavanie kontaktu, a tak prvotne len v takých prípadoch dojde k odoslania e-mailu.

 

10. Odber noviniek

Sprostredkovateľ umožňuje pre Dotyčnú osobu, aby sa prihlásil na odber noviniek. Odber noviniek má direkt marketing prvky a obshuje reklamy. Sprostredkovateľ počas používania odberu noviniek spravuje údaje poskytnuté Dotyčnou osobou.

Dotyčná osoba bez obmedzenia a odvôvodnenia, kedykoľvek, bezplatne sa môže odhlásiť od odberu noviniek. To môže urobiť cez list, e-mail alebo na konci noviniek alebo s kliknutím na odkaz Odhlásenie na Webovej stránke v hornej časti menu. V tomto prípade Sprostredkovateľ každý osobný údaj – potrebné k odberu noviniek – odstráni z databázy a s ďalšími novinkami a ponukami nevyhladá Dotyčnú osobu. Na elektronickú e-mailovú adresu zadanú počas registrácie, Sprostredkovateľ posiela inzeráty a reklamy (novinky) obsahujúce listy len s výlučným súhlasom Dotyčnej osoby v prípadoch a so spôsobom stanovených v právnych predpisoch.

 

11. Bezpečnosť údajov

Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že sa postará o bezpečnosť údajov, ďalej vykoná tie technické opatrenia, ktoré zabezpečujú, aby prijaté zaznamenané a spravované údaje boli zabezpečené, zároveň urobí všetko v záujme toho aby zabránil ich eliminovanie, neoprávnené využitie a neoprávnené vykonanie zmien. Zaväzuje sa zároveň aj an to, aby každú tretiu osobu, pre ktorú prípadne preposiela a poskytne údaje, takisto upozorní pre splnenie týchto zodpovedností.

 

12. Ďalšie ustanovenia

Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo, aby súčasná Príručka Spravovania údajov, popri predchádzajúcom informovaní Dotyčných osôb cez Webovú stránku, modifikoval. Nasledovne po nadobudnutí účinnosti modifikácie, akceptuje Dotyčná osoba s používaním Webovej stránky, obsiahnutých v modifikovanej Príručke Spravovania údajov.

Naposledy prezerané produkty